Adatvédelmi tájékoztató

General Data Protection Regulation

(Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.)

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe

vevőjét vállalkozásunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.  

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a https://www.csaladfaiskola.hu/ weboldal adatkezelési szabályait.

1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?  

 

Vállalkozásunk az adatkezelése során az alábbi alapelveket követi: 

a)      a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük. 

b)      a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon. 

c)      az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak. 

d)    Vállalkozásunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük. 

e)      a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható. 

f)       megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben. 

Vállalkozásunk az Ön személyes adatait    

a)      az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.  

b)      egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét. 

c)      illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Vállalkozásunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága. 

2. Az adatkezelő és adatfeldolgozó adatai

Az Adatkezelő adatai:

Név: Tóth Lilla

Székhely: 1119 Budapest, Etele út 1. 9/39.

Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 1. 9/39.

Elektronikus levelezési cím: z.tothlilla@gmail.com

Adószám: 41955976-1-43

Az egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejegyző hatóság megnevezése, valamint a nyilvántartásba vételi szám: Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 58194616 

Az engedélyező hatóság megnevezése, elérhetőségei, az engedély száma: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása, ügyszám: 9691132, EVNY-208281101/20230503

A Tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: Netlify MakerLoop, Inc.

Weboldal: https://www.netlify.com 

Elektronikus levelezési cím: support@netlify.com

Vállakozásunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

 

NÉV 

Tóth Lilla

 

CÍM 

Magyarország 

1119 Budapest, Etele út 1. 9/39.

 

TEVÉKENYSÉG 

960901 - M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

722001 - Társadalomtudományi kutatás, fejlesztés 

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.   

3. Az adatkezelés jogalapja, célja és időtartama, a kezelt adatok köre

3.1. Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapját a 2001. évi CVIII. Törvény 13/A §. , az 1995. évi CXIX. Törvény 3. § (1) a) bekezdése, valamint az Infotv.  5. § (1) a), valamint a GDPR  6.cikk (1) a,b,c.) bekezdései teremtik meg, azaz az adatkezelésre az Ügyfél megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes nyilatkozata, hozzájárulása alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ügyfél kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek a kapcsolatfelvétel érdekében. Ha megbízási szerződés jön létre a felek között, úgy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Ügyfél az egyik fél (megbízó), valamint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (pl. számlázáshoz szükséges adatok beszerzése). Az Ügyfél jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3.2. Az adatkezelés célja Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

3.3. Az adatkezelés időtartama Az Adatkezelő az üzenet küldéssel megadott személyes adatokat mindaddig kezeli, amíg Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja, illetve ha a kapcsolat alapján nem jön létre megbízási jogviszony, úgy az Adatkezelő az üzenetküldés alapján hozzá beérkező email üzenetet 3 hónap után törli. Ha megbízási jogviszony jön létre, úgy az adatkezelés a szerződés fennállásáig, illetve az azzal kapcsolatos igényérvényesítési lehetőség tartamáig, valamint a jogszabályi előírásokban meghatározott időtartamig marad fenn. Az Adatkezelő köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban-8 év) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

3.4. Az általunk kezelt adatok köre

A Megbízó neve, lakcíme, születési dátuma, születési helye. A Megbízó neve és lakcíme a számlázáshoz szükséges, míg a születési dátum és születési hely a Megbízó által igényelt családfán kerül feltüntetésre. Ha a Megbízó igényli a családfán házassági dátuma és helye megjelenítését, úgy ezt az adatot is átadja, és amennyiben kéri, úgy a házastársa, illetve az élő rokonok (felmenők és leszármazottak) következő adatai is feltüntetésre kerülnek: név, születési dátum, születési hely, házassági dátum és hely.

3.5. A weboldalon az “Ajánlások” szekcióban azok nevei szerepelnek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy referenciaként feltüntesse őket az Adatkezelő. A hozzájárulást az adott személy bármikor jogosult visszavonni.

4. Adatok megadásának felelőssége

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az email címet regisztrálta.

5. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről 

 • tájékoztatást kérhet, 

 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,

 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),

 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,

 •  a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: https://naih.hu 

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott  

 • adatairól,

 • azok forrásáról,

 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről, 

 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá

 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.